Pravilnik o osebnih prejemkih


Na podlagi 4. odstavka 29. člena Zakona o invalidskih organizacijah in 55. člena Pravil Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, je Izvršni odbor Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana na svoji 9. seji, dne 19.12.2005 sprejel naslednji

PRAVILNIK O OSEBNIH PREJEMKIH IZ NASLOVA DELOVANJA POSAMEZNIKOV V MEDOBČINSKEM DRUŠTVU SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Ta Pravilnik ureja vrste osebnih prejemkov iz naslova delovanja posameznikov v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Ljubljana (v nadaljevanju: društvo), kriterije za določitev višine osebnih prejemkov in način izplačevanja le-teh.

Osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov v društvu ne smejo biti višji, kot je to določeno z zakoni in kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.

2. člen


Vrste osebnih prejemkov iz naslova delovanja posameznikov po tem Pravilniku so:

- osebni prejemki izvoljenih ali imenovanih članov društva (v nadaljnjem besedilu - funkcionarji),
- osebni prejemki posameznikov, ki pomagajo pri izvajanju dejavnosti društva,
- nadomestila članom društva, če se udeležujejo aktivnosti v imenu društva.

OSEBNI PREJEMKI FUNKCIONARJEV


3. člen


Funkcionarji društva po tem pravilniku so:

- člani Izvršnega odbora;
- predsednik in podpredsednika;
- predsednik in člani Nadzornega odbora;
- predsednik in člani Disciplinske komisije;
- predsedniki in člani stalnih ter občasnih komisij;

Slepi in slabovidni funkcionarji so pri izvajanju svoje funkcije upravičeni do spremljevalca.

4. člen


Funkcionarjem iz prejšnjega člena in njihovim spremljevalcem pripada nadomestilo za udeležbo na sejah in drugih aktivnostih in dejavnostih zaradi uresničevanja ciljev in namenov, opredeljenih v Pravilih MDSS Ljubljana na podlagi vabil in sicer:

- povračilo stroškov prevoza,
- dnevnice
- povračilo stroškov za prenočišče.

Povračilo stroškov prevoza pripada funkcionarju in spremljevalcu v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi dokazil ali računa oz. v višini povračila stroškov uporabe lastnega osebnega vozila - kilometrine in cestnine, ta pa ne presega zgornje višine, ki je za povračilo delavcem iz delovnega razmerja določena s Kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva. V primeru, da je vozilo last pravne osebe, se povračilo stroškov prevoza poravna pravni osebi v enaki višini, kot velja za uporabo lastnega vozila. V primeru prevoza z društvenim vozilom funkcionarju povračilo ne pripada.

Povračilo stroškov za dnevnice pripada funkcionarju in spremljevalcu glede na potreben čas odsotnosti od doma v višini, ki ne presega zgornje višine, ki je za povračilo delavcem iz delovnega razmerja določena s Kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.

Povračilo stroškov za prenočišče pripada funkcionarju in spremljevalcu v višini, ki ne presega zgornje višine, ki je za povračila delavcem iz delovnega razmerja določena s Kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.

Nadomestilo pripada tudi v primerih, če so funkcionarji povabljeni k udejstvovanju na različnih aktivnostih društva.

5. člen


Vabila oz. napotitev funkcionarjev in spremljevalcev za udeležbo na sejah in drugih aktivnostih in dejavnostih so predpisana z internim obrazcem, ki vsebuje tudi obračun pripadajočih nadomestil iz 4. člena tega Pravilnika.

6. člen


Nagrada predsednika društva se določi v skladu z nalogami in odgovornostjo predsednika največ do višine minimalne plače v RS in se izplačuje mesečno (določi se v odstotku).

Poleg osebnega prejemka iz prvega odstavka tega člena pripada predsedniku tudi nadomestilo skladno s 4. členom tega Pravilnika, če je v konkretnih primerih do nadomestil upravičen.

OSEBNI PREJEMKI POSAMEZNIKOV, KI POMAGAJO PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI MDSS


7. člen


Posamezniki, ki pomagajo pri izvajanju dejavnosti društva po tem Pravilniku, so fizične osebe, ki občasno sodelujejo in opravljajo določene naloge, ki se nanašajo na uresničevanje ciljev in namenov, zaradi katerih je društvo ustanovljeno in so opredeljeni v Pravilih društva.

8. člen


Osebam iz prejšnjega člena pripada nadomestilo iz 4. člena tega Pravilnika in osebni prejemek za dejansko opravljeno delo ali storitev glede na vrsto in obseg, čas trajanja ter kraj izvedbe dela, pri čemer se za osnovo za izračun upoštevajo primerljive urne postavke, navedene v Tarifniku, ki je priloga tega pravilnika in tarife, ki jih uporabljajo druge sorodne strokovne institucije ali združenja, zavodi, študentski servisi itd.

9. člen


Za vse ostale osebne prejemke iz 8. člena tega Pravilnika so za evidentiranje, obračun in izplačila osnova: sklenjena delovršna pogodba, pogodba o avtorskem delu ali napotnica študentskega servisa.

10. člen


Potrebo za pomoč fizične osebe iz 7. člena tega Pravilnika, predlog za obračun in izplačilo posameznih prejemkov pripravi tajnik ali administrator društva in ga posreduje v odobritev predsedniku društva.

NADOMESTILA ČLANOM DRUŠTVA ZA UDELEŽBO NA AKTIVNOSTIH DRUŠTVA


11. člen


Nadomestila članom in spremljevalcem, ki se udeležujejo aktivnosti v imenu društva, se izjemoma priznajo v primeru, če društvo ne more zagotoviti prehrane, prevoza ali nastanitve in sicer v višini, ki ne presega zgornje višine, ki je za povračila delavcem iz delovnega razmerja določena s Kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.

KONČNA DOLOČBA


12. člen


Ta Pravilnik s Tarifnikom začne veljati in se uporabljati z dnem sprejetja na seji Izvršnega odbora društva.


V Ljubljani, dne 19.12.2005


Tajnica društva: Zdenka Tomažič
Predsednica društva: Barbara Krejči-Piry